Hướng dẫn về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

 • Hướng dẫn về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội
  29 Jun

  Hướng dẫn về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội

  Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 240/SXD-HT&QLN ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, đề nghị hướng dẫn về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, pháp luật về nhà ở chỉ quy định về nguyên tắc chung, theo đó: Khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chỉ quy định: trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư.

  Pháp luật về nhà ở không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội mà phải thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

  Theo đó, các nội dung cụ thể về trình tự, thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu khi lựa chọn chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành (Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư). Ngoài ra, ngày 28/02/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ), trong đó đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án.

  Do vậy, đề nghị Quý Sở nghiên cứu các quy định nêu trên của pháp luật về đấu thầu để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án, đề nghị Quý Sở có văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

  Xem thêm: lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99