Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp
  11 Dec

  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp

  Căn cứ Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn như sau:

  3. Doanh nghiệp chuyển đổi loi hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyn đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản của cơ quan có thm quyn (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyn đi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyn vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyn đi, sáp nhập, hp nhất đ đảm bảo nguyên tắc chuyn l tính liên tục không quá 5 năm, k từ năm tiếp sau năm phát sinh l.

  …”.

  - Căn cứ điểm 8.2 Khoản 8 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hưng dẫn như sau:

  “8.2. Các trường hp giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế:

  …”

  Trường hp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách công ty phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thi điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tách công ty của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hp không phải quyết toán thuế theo quy định) theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của B Tài chính.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799