Tư vấn & Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý

 • Tư vấn & Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý
  06 Aug

  Tư vấn & Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý

  Rủi ro pháp lý trong kinh doanh là rủi ro xảy ra bởi các hành vi pháp lý trong quá trình kinh doanh.

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro pháp lý phát sinh từ việc không biết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Các rủi ro này có thể là rủi ro pháp luật hình sự, hành chính (với chính quyền), rủi ro với đối tác (bạn hàng) và rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp (với cổ đông, thành viên và người lao động).

  Quản trị rủi ro pháp lý là hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, ảnh hưởng bất lợi của rủi ro, đồng thời tìm cách biến rủi ro pháp lý thành những cơ hội kinh doanh thành công.

  MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ

  • Giúp doanh nghiệp kiện toàn công tác pháp chế doanh nghiệp về quản trị rủi ro;

  • Giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tuân thủ kỷ luật lao động trong doanh nghiệp;

  • Trang bị các kiến thức pháp lý cho người quản lý doanh nghiệp và người lao động;

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ

  • Quản trị rủi ro trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng.

  • Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp, dự án.

  • Quản trị rủi ro về ngành nghề kinh doanh.

  • Quản trị rủi ro pháp lý về lao động.

  • Quản trị rủi ro pháp luật về thuế.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799