Hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

 • Hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
  29 Jun

  Hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2754/SXD-QLN-HTKT ngày 28/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn quy định về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở, gồm: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở. Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì dự án đầu tư xây dựng khu dân cư dưới hình thức phân lô, bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, do đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở 2014.

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Luật Nhà ở 2014 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua 03 hình thức:

  (1) đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  (2) đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu; và

  (3) chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở.

  Như vậy, theo quy định của Luật Nhà ở 2014 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị, dự án khu dân cư dưới hình thức chia lô, bán nền (gọi chung là dự án có sử dụng đất) để xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99