Xác định chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

 • Xác định chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết
  29 Dec

  Xác định chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

  Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

  + Tại Khoản 3 Điều 4 giải thích từ ngữ:

  “3. “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên c quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chnh, đảm bảo tài chnh và các công cụ tài chnh khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.”

  + Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các bên có quan hệ liên kết:

  1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

  b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.”

  + Tại Khoản 3 Điều 8 quy định về việc xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN như sau:

  “3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi ph khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

  Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

  Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tnh thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp một doanh nghiệp có quan hệ liên kết với doanh nghiệp khác, nếu trong năm tài chính có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799