Hướng dãn cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Hướng dãn cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  30 Apr

  Hướng dãn cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 1037/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
  V/v cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

   

  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

  Phúc đáp Công văn số 208/STN&MT-VPĐKĐĐ ngày 17/01/2020 của Quý Sở về việc xin ý kiến hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khi cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua nhà ở tại dự án phát triển nhà ở. Sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 169 của Luật Đất đai năm 2013 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua các hình thức: 

  (i) nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ; 

  (ii) được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

  (iii) được Nhà nước cho thuê đất; 

  (iv) nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với nhóm người có quyền sử dụng đất chung.

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 159 của Luật Nhà ở năm 2014 thì một trong các hình thức tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là mua nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; tại khoản 2 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”.

  Tại Điều 31 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

  Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty TNHH Sin Chi Việt Nam được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai. Quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai trên cơ sở dự án đầu tư được phê duyệt hoặc đơn xin giao đất, cho thuê đất nhưng không quá 50 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai; việc thể hiện thông tin thửa đất trên Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Quý Sở nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
  - Lưu VT, TCQLĐĐ(CĐKĐĐ).

  TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG
  CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  Phạm Ngô Hiếu

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99