Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng mới được bán cổ phiếu

 • Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng mới được bán cổ phiếu
  13 Dec

  Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng mới được bán cổ phiếu

  Theo Luật chứng khoán năm 2019, công ty cổ phần muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì phải thoả mãn điều kiện:

  - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán (Hiện hành chỉ cần số vốn điều lệ đã góp là 10 tỷ đồng);

  - Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

  - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Ngoài ra, công ty còn cần đáp ứng một số điều kiện mới như:

  - Tối thiếu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn (tỷ lệ này là 10% nếu vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng trở lên);

  - Cổ phiếu của tổ chức phát hành phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán…

  Xem chi tiết tại Điều 15 Luật chứng khoán 2019 (thay thế cho Luật chứng khoán 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi 2010).

  Như vậy, điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đã được chuẩn hóa theo hướng chặt chẽ hơn quy định hiện hành.

  Nguồn: thuvienphapluat.vn

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 9799