Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng

 • Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng
  30 Jun

  Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 4245/BKHĐT-KTCNDV
  V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng

  Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 182/TB-VPCP ngày 17/5/2023 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc hướng dẫn điều chỉnh tiến độ dự án quá 24 tháng so với thời hạn được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

  - Việc điều chỉnh tiến độ dự án đã thực hiện trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực được quy định tại khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được điều chỉnh tiến độ thực hiện không quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ cuối cùng tại văn bản lần đầu quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư.

  - Thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư rà soát các hồ sơ, tài liệu, đánh giá cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan về việc chậm tiến độ thực hiện của các dự án, tình hình triển khai thực tế của các dự án cũng như đề xuất của nhà đầu tư (nếu có), đối chiếu với các quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư để có cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng đối với các dự án, trong đó có các dự án đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

  - Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Vụ: PC, GSTĐĐT;
  - Lưu: VT, KTCNDV.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Thành Trung

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99