Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài từ 2021

 • Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài từ 2021
  23 Dec

  Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài từ 2021

  Điểm mới 1: Bổ sung quy định đối với trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định (điểm g Khoản 6 Điều 8).

  Trước đây: Chưa có quy định này.

  Điểm mới 2: Bổ sung bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu nước ngoài cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu tại hồ sơ khai thuế của Nhà thầu nước ngoài đối với phương pháp trực tiếp (tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

  Trước đây: Chưa có quy định này.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99