Nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài

 • Nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài
  02 May

  Nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài

  Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam có thu nhập tại Việt Nam.

  + Tại Khoản 2 Điều 4 quy định về người nộp thuế:

  “Điều 4. Người nộp thuế

  2. T chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, t chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, t chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại ch hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phi hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho t chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

  Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã;

  Các t chức kinh tế của các t chức chính trị, t chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, t chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang, t chức sự nghiệp và các t chức khác;

  Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí;

  Chnhánh của Công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

  T chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

  Các t chức khác ở Việt Nam;

  Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

  Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4, Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn ti Mc 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nưc ngoài.

  + Tại Điều 11 quy định nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai:

  “Điều 11. Đi tượng và điều kiện áp dụng

  Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.

  + Tại Điều 12 quy định về thuế giá trị gia tăng.

  + Tại Điều 13 quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty được cấp một mã số thuế để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay thuế cho nhà thầu nước ngoài (nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nhưng không có cơ sở thường trú, không hiện diện tại Việt Nam) thì khi thanh toán nhà thầu nước ngoài, Công ty có trách nhiệm nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN thay nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định về việc nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99