Về xuất hóa đơn thuế GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp

 • Về xuất hóa đơn thuế GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp
  26 Sep

  Về xuất hóa đơn thuế GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp

  Tổng cục Thuế nhận ban hành công văn số 2373/TCT-CS ngày 30/6/2021 trả lời Công ty TNHH Hansung Tech về việc xuất hóa đơn GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp

  - Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT:

  “7. Các trường hợp khác:

  b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, ... chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

  - Căn cứ điểm 2.15 (b2) Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển như sau:

  “2.15. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

  b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải  lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.”

  - Căn cứ Điều 199 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định:

  “Điều 199. Tách công ty

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

  2. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

  3. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

  a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty b tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;... ’’

  Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty TNHH HANSUNG TECH, trường hợp tài sản điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán từ Công ty TNHH HANSUNG TECH cho Công ty TNHH UNIC TECHNOLOGY ( doanh nghiệp được tách từ Công ty TNHH HANSUNG TECH) là tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư Số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Bài viết cùng chuyên mục

0936 77 97 99